chip

chip
I
[tʃip] n տաշեղ, բեկոր. փշուր, կտոր. խաղանիշ (ֆիշկա). chips խճաքար. a chip on the edge պոկված կտորի տեղը. a chip off old block խսկց. լրիվ հայրն է. potato chips բարակ տապա կած կարտոֆիլ. հմկրգ. ման րա սխեմա թիթեղիկ, չիփ. chip design database տվյալների բազա բյուրեղների նախագծման համար. chip set միկրոսխեմաների հավաքածու
II
[tʃip] v տաշել, կոտրվել. chip stones քար փշրել. Chickens chip out of the egg ճտերը ճեղքում են ձվի կճեպը. The cups chip easily Գավաթի բերանները արագ թռնում են. chip in խոսակցության/կռվի մեջ մտնել. He is always chipping in Նա միշտ մեջ է ընկնում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • chip — chip …   Dictionnaire des rimes

 • Chip.de — Chip (Deutschland) Beschreibung deutsche Computerzeitschrift Verlag CHIP Communica …   Deutsch Wikipedia

 • chip — CHIP, chipuri, s.n., adv. 1. s.n. 1. Faţă, obraz, figură. Un chip oval. ♦ Expresie a feţei; fizionomie. Un chip trist. 2. Înfăţişarea sau aspectul unei fiinţe. Avea chip omenesc. ♢ loc. adv. În chip de... = cu înfăţişare de..., asemenea cu... ♦… …   Dicționar Român

 • Chip — [tʃ̮ɪp], der; s, s: 1. einen bestimmten Geldwert repräsentierende Marke bei Glücksspielen: der Spieler kaufte für sein ganzes Geld Chips. Syn.: ↑ Bon. 2. in Fett gebackene dünne Scheiben von rohen Kartoffeln: beim Fernsehen tranken wir Bier und… …   Universal-Lexikon

 • Chip PC — Technologies Type Public (TASE: CPPC) Industry Computer Systems, IT Founded 2000 Headquarters …   Wikipedia

 • Chip E. — Chip E. Chip E. on the turntables in 2004. Background information Birth name Irwin Larry Eberhart II Born March 15, 1966, Chicago, Ill …   Wikipedia

 • Chip-8 — beschreibt sowohl eine interpretierte Programmiersprache, die an Assembler angelehnt ist, als auch die virtuelle Maschine, innerhalb der die Anwendungen ausgeführt werden. CHIP 8 ist plattformunabhängig und kann daher als ein Vorgänger moderner… …   Deutsch Wikipedia

 • chip — [tʆɪp] noun 1. also silicon chip [countable] COMPUTING a small electronic device, used in a computer to store information, organize the computer s operating system, run programs etc; = MICROCHIP: • …   Financial and business terms

 • CHIP-8 — beschreibt sowohl eine interpretierte Programmiersprache, die an Assembler angelehnt ist, als auch die virtuelle Maschine, innerhalb der die Anwendungen ausgeführt werden. CHIP 8 ist plattformunabhängig und kann daher als ein Vorgänger moderner… …   Deutsch Wikipedia

 • chip — [chip] vt. chipped, chipping [ME chippen < OE * cippian < cipp, log, plowshare < L cippus, post, stake < IE base * k̑eipo , sharp post] 1. Rare to cut or chop with an ax or other sharp tool 2. a) to break or cut a small piece or thin… …   English World dictionary

 • chip — ► NOUN 1) a small, thin piece removed in the course of cutting or breaking a hard material. 2) a blemish left by the removal of such a piece. 3) chiefly Brit. a long rectangular piece of deep fried potato. 4) (also potato chip) chiefly N. Amer. a …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”